De SER heeft een advies over Leven Lang Ontwikkelen uitgebracht aan de partijen in de coalitieonderhandelingen voor een nieuw kabinet. De SER roept op om te komen tot het structureel maken van LLO-beleid in plaats van de bestaande versnippering, inconsistenties, en onvoorspelbaarheid. De Rijksoverheid moet het voortouw en de regie nemen op een zestal terreinen die in het advies concreet worden uitgewerkt.